Arcadiet's Applets

Comentaris i/o suggeriments Arcadi Santamaria. Protestes si vos pengen la màquina a ....

Running of QCD alpha-s and masses at four loops.

El Conjunt de Mandelbrot.

Un generador d'events (Z->b anti-b gluó) fet amb Vegas

Equacions diferencials en derivades parcials

El Laboratori Virtual de Mecànica Quàntica.

Path Integrals in Quantum Mechanics